Odstoupení od smouvy

§  Informace o uplatňování práva odstoupit od smlouvy

Upozornění k následujícímu poučení o odstoupení od smlouvy

Upozorňujeme na to, že právo na odstoupení od smlouvy se v souladu s platnými právními předpisy 
nevztahuje na zboží upraveného podle požadavků spotřebitele nebo zboží přizpůsobené osobním požadavkům, jak jsou například puzzle z fotky nebo jiné fotozboží.

Právo odstoupit od smlouvy platí jen pro spotřebitele.

Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu převzetí zboží.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky. S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez prodlení a v každém případě ne později než 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Jana Koziny 1628, Teplice 415 01. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám zašlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží. Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Za závady je možné považovat pouze takové technické chyby, kterých je možné se při současném stavu techniky vyvarovat, nikoli zřetele osobního vkusu. Drobné technické odchylky od originálních dat (především ořez obrázku či barva tisku) na doručeném zboží jsou přípustné a nepředstavují žádné závady v případě, že se pohybují v běžném rozsahu a smluvní účel tím není závažně omezen. Obrázky, které jsou oříznuty, se mohou drobně odlišovat svou velikostí od plánované velikosti, nikoliv však výrazně. Drobné, obvyklé barevné rozdíly v tisku se mohou také vyskytnout v případě, že zákazníkův monitor pracuje s jiným barevným nebo hloubkovým rozlišením nebo není dostatečně zkalibrován. Reklamace, dobropisy nebo náhradní tisk je v těchto případech vyloučen, kromě případů, kdy se odchylky pohybují mimo rámec běžných odlišností.

zde si můžete stáhnout níže uvedený formulář..............


 Formulář pro odstoupení od smlouvy

Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete ho na následující e-mailovou nebo poštovní adresu :

FOTODÁ RKY Večerek

Jana Koziny 1628
Teplice 415 01
Česká republika

E-mail: info@pavel-vecerek.cz
tel: +420 601 394 486 / 


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží :

 

*Důvod vrácení zboží:

 

 

Datum objednání:

Číslo objednávky:

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Adresa:

Číslo bankovního účtu kam zašleme finanční vyrovnání:

  

Datum…………… , jméno…………………… podpis/*razítko: …………..……….

 

*Nepovinný údaj